Jak zostać działkowcem

Jak zostać działkowcem w ROD „Na Wójtowej Roli”

Działkowcem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, rasę czy religię. Jednak, aby móc być działkowcem i uzyskać działkę niezbędne jest:

- osiągnięcie pełnoletniości,
- posiadanie prawa do korzystania z działki w ROD,
- potwierdzone miejsca zamieszkania w Olsztynie lub w miejscowości pobliskiej względem ogrodu.

Zarząd ROD przed podjęciem decyzji o potwierdzeniu praw do działki ma również bierze pod uwagę również takie czynniki, jak:

- funkcje działki, tj. zapewnianie rodzinie możliwości aktywnego wypoczynku,
- statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i niepełnosprawnym,
- warunki bytowe,
- miejsce zamieszkania,
- oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę.

W praktyce oznacza to, iż zarząd potwierdzi prawo do działki tej osobie, która z powyższych względów będzie bardziej jej potrzebować lub użytkowanie przez tą osobę działki będzie w większym stopniu spełniało cele, jakie stawia przed sobą PZD.

Niezbędny kontakt z zarządem ROD

Aby uzyskać możliwość posiadania działki niezbędny jest kontakt z biurem ROD. Niemożliwe jest przejęcie w jakiejkolwiek formie działki od innego działkowca lub z zasobów Zarządu ROD bez pośrednictwa biura i Zarządu ROD. W biurze ROD należy zorientować się jaki jest status prawny działki, a w szczególności czy należy do osoby, która zamierza ją zbyć oraz czy nie posiada zadłużenia. Biuro ROD jest czynne w każdy wtorek i czwartek tygodnia w godz. od 9.00 do 17.00. Zarząd ROD odbywa posiedzenia minimum raz w miesiącu według wewnętrznego grafiku lub doraźnych ustaleń.

Procedury uzyskania praw do działki:

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki w naszym ogrodzie można uzyskać, w zależności od sytuacji, na trzy sposoby:

  1. W drodze przeniesienia prawa do działki – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa – obecnie najpopularniejszy sposób. Podstawa prawna art. 41 ustawy o ROD.
  2. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka. Podstawa prawna art.27 ustawy o ROD.
  3. Wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca. Podstawa prawna art. 38 ust. 1 ustawy o ROD.

Zamieszczamy dokumenty, jakie należy sporządzić przy przeniesieniu prawa do działki, zawieraniu umowy dzierżawy działkowej oraz wstąpieniu w prawa do działki. Jest to wskazówka zarówno dla zarządów ROD, jak i działkowców chcących przenieść prawo do działki na inną osobę, a także dla osób ubiegających się o działki w ROD.

Druki (poza uchwałami zarządu ROD) są dostępne do pobrania w zakładce prawo – wzory dokumentów. Zamieszczone dokumenty zostały wypełnione niezbędnymi danymi (dane fikcyjne).

Ad. 1

W przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa zawierana przez dotychczasowego działkowca (działkowców) z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy.

Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarząduktórą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek.

Ad. 2

W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką (działka nie ma prawnego użytkownika), z osobą ubiegającą się o działkę zawiera umowę dzierżawy działkowejZanim taka umowa zostanie podpisana przez prezesa i innego członka zarządu, zarząd musi podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na podpisanie takiej umowy przez reprezentujących go prezesa i drugiego członka zarządu. Taka kolejność wynika ze statutu PZD. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, a więc najpierw wyraża zgodę, a potem reprezentujący zarząd podpisują umową.

Ad. 3

W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiada prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu. W oparciu o wniosek osoby bliskiej (wobec zmarłych działkowców, posiadających prawo do działki) złożony w terminie 3-mcy od wygaśnięcia prawa do działki (par 87 ust. 2 Statutu PZD)  Zarząd ROD może   ona również ustanowić na jej rzecz prawo do działki. Zarząd ROD stwierdza wstąpienie w prawo do działki podejmując stosowną uchwałę.

Nowy działkowiec wyraża również na piśmie swoją wolę dotyczącą przynależności do PZD. Jeśli chce zostać członkiem PZD składa do Zarządu ROD deklarację członkowską (wzór deklaracji znajduje się w zakładce druki do pobrania. Natomiast, gdy chce zostać działkowcem niezrzeszonym składa pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Wszystkie wzory dokumentów znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

Informacja o opłatach znajduje się w zakładce OPŁATY.