Opłaty

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW (zasadnicza + dwie dodatkowe)

Konto: Spółdzielczy Bank Ludowy  12 8858 0001 2001 0100 6667 0001 siedziba - Olsztyn ul. 1 Maja 13

  • 147 Statutu PZD
  1. W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że:

1)    opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w §144 ust. 3 pkt 1, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD

2)    opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w §144 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez Okręgową Radę PZD

Dodatkowa opłata 

  • 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD - 300 zł

Jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest w każdym roku przez Okręgową Radę. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy Okręgowego Zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD. Każdy nowy działkowiec otrzymuje bezpłatnie przez 1 rok (12 numerów) miesięcznika „Działkowiec”, który jest jedynym pismem ogrodniczym na rynku dostosowanym treścią do potrzeb działkowców, statut PZD, Poradnik Początkującego Działkowca i Regulamin ROD. Ma prawo korzystać z literatury ogrodniczej, będącej w posiadaniu Zarządu ROD.

Dodatkowa opłata

  • 147 ust 1 pkt. 1 Statutu PZD - 800 zł

Jednorazowa opłata ustalana przez Zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy kierować się wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez działkowca na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym Ogrodzie.

 Składka członkowska

Uiszczana jest corocznie przez każdego członka PZD i wynosi 6 zł (sześć).

OPŁATY DLA POZOSTAŁYCH DZIAŁKOWCÓW - na 2024 r. -  w trakcie ustaleń (zmianie ulegną opłaty niezależne od Zarządu ROD tj. za wywóz odpadów, energię elektryczną i wodę).

 - Składka członkowska - 6 zł od działki

- Opłata na rzecz ogrodu -   0,74 zł/m2

Opłata ogrodowa przeznaczoną na Fundusz Wody - 15 zł od działki

- Opłata za wywóz odpadów komunalnych (śmieci) - 130 zł od działki

Opłata energetyczna - 32 zł od działki

Corocznie uchwalana przez walne zebranie członków ROD. Przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji i zarządzania siecią doprowadzającą energię elektryczną do działek. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego, w tym strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych.

Opłata manipulacyjna za ponowne włączenie prądu w 2022 r. (wyłączenie z uwagi na brak opłat) - 120 zł

Termin płatności opłat ogrodowych ustalono na 30.06.2022 r., po tym czasie naliczane będą ustawowe odsetki.