wtorek, 24 styczeń 2023 11:30

Realizacja zadań w ramach otrzymanego grantu

Stosownie do wcześniejszych informacji Zarząd ROD na "Wójtowej Roli" w Klebarku Małym  przypomina działkowcom, że dniu 9 listopada 2022 r. została zawarta Umowa nr 00016/22/OR14/ROD w ramach projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych", Działania 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Stowarzyszeniem Ogrodowym: Polski Związek Działkowców prowadzącym Rodzinny Ogród Działkowy "Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym. Projekt na kwotę 150 000,00 PLN w całości finansowany jest z Funduszu Unii Europejskiej.

W pierwszej transzy ROD nasz otrzymał kwotę 56.600,00 zł. Zapotrzebowanie na drugą transzę w wysokości 93.440,00 zł zostanie złożone w lutym br. Rozliczenie kosztów grantu realizowane jest w ramach rachunku pomocniczego (subkonta).

Dedykowany ogrodom działkowym konkurs o uzyskanie grantu jak i jego realizacja odbywa się w ramach Regulaminu Konkursu, którego celem było wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa terenów zielonych w miastach i na obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj. przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej, poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego środowiska, zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Przedmiotowy zakres inwestycji możliwych do finansowania z grantów na częściach wspólnych ogrodów określono w dwóch zakresach tj. podstawowym A i dodatkowym B. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie była realizacja wybranej inwestycji z zakresu podstawowego.

Uwzględniając określone wymogiem Konkursu kryteria oraz możliwości i potrzeby ogrodu podjęto realizację takich zadań jak:

- zakup i montaż dwóch dużych kompostowników o betonowych ścianach,

- zakup rębaka (mobilnie przystosowany do ciągnięcia na haku holowniczym samochodu, napędzanego silnikiem spalinowym),

- sporządzenie planu zagospodarowania ROD na podłożu geodezyjnym (niezbędny do realizacji inwestycji o charakterze trwałym),

- zakup i montaż czterech hoteli dla owadów,

- zakup i montaż sześciu budek lęgowych,

- zakup i montaż karmnika dla ptaków,

- zakup i montaż dziesięciu tablic edukacyjnych.

Ostatnie cztery pozycje podniosły poziom grantu do uzyskania punktacji umożliwiającej wejście naszego ogrodu na krajową listę rankingową i praktyczne uzyskanie grantu.

Wniosek naszego ROD pozytywnie przeszedł kwalifikację formalną i merytoryczną, co warunkowało podpisanie Umowy.

Aktualnie został zakupiony już rębak, zamontowano budki lęgowe, oczekujemy na otrzymanie hoteli dla owadów, karmnika dla ptaków i tablic edukacyjnych. Zgodnie z harmonogramem do końca tygodnia złożone zostanie zamówienie na kompostowniki. Praktycznie do końca marca projekt powinien zostać zrealizowany.

Według ostatnich informacji istnieje realna szansa, że ogrodom działkowym będzie dedykowany kolejny konkurs działkowy. Jesteśmy ciekawi wysokości grantów a nade wszystko merytorycznego zakresu inwestycji, które będą przewidziane do realizacji.

Z chwilą otrzymania zakupów o których mowa wyżej wszystkie urządzenia i akcesoria zostaną zamieszczone w postaci zdjęć.