poniedziałek, 24 czerwiec 2019 05:59

Jak zostać działkowcem

Written by

Jak zostać działkowcem w ROD „Na Wójtowej Roli”

Działkowcem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, rasę czy religię. Jednak, aby móc być działkowcem i uzyskać działkę niezbędne jest:

- osiągnięcie pełnoletniości,
- posiadanie prawa do korzystania z działki w ROD,
- potwierdzone miejsca zamieszkania w Olsztynie lub w miejscowości pobliskiej względem ogrodu.

Zarząd ROD przed podjęciem decyzji o potwierdzeniu praw do działki ma również bierze pod uwagę również takie czynniki, jak:

- funkcje działki, tj. zapewnianie rodzinie możliwości aktywnego wypoczynku,
- statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i niepełnosprawnym,
- warunki bytowe,
- miejsce zamieszkania,
- oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę.

W praktyce oznacza to, iż zarząd potwierdzi prawo do działki tej osobie, która z powyższych względów będzie bardziej jej potrzebować lub użytkowanie przez tą osobę działki będzie w większym stopniu spełniało cele, jakie stawia przed sobą PZD.

Niezbędny kontakt z zarządem ROD

Aby uzyskać możliwość posiadania działki niezbędny jest kontakt z biurem ROD. Niemożliwe jest przejęcie w jakiejkolwiek formie działki od innego działkowca lub z zasobów Zarządu ROD bez pośrednictwa biura i Zarządu ROD. W biurze ROD należy zorientować się jaki jest status prawny działki, a w szczególności czy należy do osoby, która zamierza ją zbyć oraz czy nie posiada zadłużenia. Biuro ROD jest czynne w każdy wtorek i czwartek tygodnia w godz. od 9.00 do 17.00. Zarząd ROD odbywa posiedzenia minimum raz w miesiącu według wewnętrznego grafiku lub doraźnych ustaleń.

Procedury uzyskania praw do działki:

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki w naszym ogrodzie można uzyskać, w zależności od sytuacji, na trzy sposoby:

  1. W drodze przeniesienia prawa do działki – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa – obecnie najpopularniejszy sposób. Podstawa prawna art. 41 ustawy o ROD.
  2. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka. Podstawa prawna art.27 ustawy o ROD.
  3. Wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca. Podstawa prawna art. 38 ust. 1 ustawy o ROD.

Zamieszczamy dokumenty, jakie należy sporządzić przy przeniesieniu prawa do działki, zawieraniu umowy dzierżawy działkowej oraz wstąpieniu w prawa do działki. Jest to wskazówka zarówno dla zarządów ROD, jak i działkowców chcących przenieść prawo do działki na inną osobę, a także dla osób ubiegających się o działki w ROD.

Druki (poza uchwałami zarządu ROD) są dostępne do pobrania w zakładce prawo – wzory dokumentów. Zamieszczone dokumenty zostały wypełnione niezbędnymi danymi (dane fikcyjne).

Ad. 1

W przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa zawierana przez dotychczasowego działkowca (działkowców) z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy.

Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarząduktórą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek.

Ad. 2

W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką (działka nie ma prawnego użytkownika), z osobą ubiegającą się o działkę zawiera umowę dzierżawy działkowejZanim taka umowa zostanie podpisana przez prezesa i innego członka zarządu, zarząd musi podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na podpisanie takiej umowy przez reprezentujących go prezesa i drugiego członka zarządu. Taka kolejność wynika ze statutu PZD. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, a więc najpierw wyraża zgodę, a potem reprezentujący zarząd podpisują umową.

Ad. 3

W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiada prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu. W oparciu o wniosek osoby bliskiej (wobec zmarłych działkowców, posiadających prawo do działki) złożony w terminie 3-mcy od wygaśnięcia prawa do działki (par 87 ust. 2 Statutu PZD)  Zarząd ROD może   ona również ustanowić na jej rzecz prawo do działki. Zarząd ROD stwierdza wstąpienie w prawo do działki podejmując stosowną uchwałę.

Nowy działkowiec wyraża również na piśmie swoją wolę dotyczącą przynależności do PZD. Jeśli chce zostać członkiem PZD składa do Zarządu ROD deklarację członkowską (wzór deklaracji znajduje się w zakładce druki do pobrania. Natomiast, gdy chce zostać działkowcem niezrzeszonym składa pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Wszystkie wzory dokumentów znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

Informacja o opłatach znajduje się w zakładce OPŁATY.

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 05:58

Plan ogrodu

Written by

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 05:57

Opłaty

Written by

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW (zasadnicza + dwie dodatkowe)

Konto: Spółdzielczy Bank Ludowy  12 8858 0001 2001 0100 6667 0001 siedziba - Olsztyn ul. 1 Maja 13

  • 147 Statutu PZD
  1. W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że:

1)    opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w §144 ust. 3 pkt 1, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD

2)    opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w §144 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez Okręgową Radę PZD

Dodatkowa opłata 

  • 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD - 300 zł

Jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest w każdym roku przez Okręgową Radę. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy Okręgowego Zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD. Każdy nowy działkowiec otrzymuje bezpłatnie przez 1 rok (12 numerów) miesięcznika „Działkowiec”, który jest jedynym pismem ogrodniczym na rynku dostosowanym treścią do potrzeb działkowców, statut PZD, Poradnik Początkującego Działkowca i Regulamin ROD. Ma prawo korzystać z literatury ogrodniczej, będącej w posiadaniu Zarządu ROD.

Dodatkowa opłata

  • 147 ust 1 pkt. 1 Statutu PZD - 500 zł

Jednorazowa opłata ustalana przez Zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy kierować się wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez działkowca na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym Ogrodzie.

 Składka członkowska

Uiszczana jest corocznie przez każdego członka PZD i wynosi 6 zł (sześć).

OPŁATY DLA POZOSTAŁYCH DZIAŁKOWCÓW - na 2022 r. -  w trakcie ustaleń (zmianie ulegną opłaty niezależne od Zarządu ROD tj. za wywóz odpadów, energię elektryczną i wodę).

 Składka członkowska - 6 zł od działki

 Opłata na rzecz ogrodu -   0,58 zł/m2

Opłata ogrodowa przeznaczoną na Fundusz Wody - 15 zł od działki

- Opłata za wywóz odpadów komunalnych (śmieci) - 120 zł od działki

Opłata energetyczna - 30 zł od działki

Corocznie uchwalana przez walne zebranie członków ROD. Przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji i zarządzania siecią doprowadzającą energię elektryczną do działek. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego, w tym strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych.

Opłata manipulacyjna za ponowne włączenie prądu w 2022 r. (wyłączenie z uwagi na brak opłat) - 120 zł

Termin płatności opłat ogrodowych ustalono na 30.06.2022 r., po tym czasie naliczane będą ustawowe odsetki.

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 05:56

Historia ogrodu

Written by

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 05:49

Piosenka Na Wójtowej Roli

Written by

Piosenka ludowa z okolic Drohobycza(Ukraina), z lat 40-tych.

Na wójtowej roli
Studzieneczka stoi,
Nie widać, nie słychać,
Krasnej dziewki mojej.

Czy ty się mnie boisz,
Albo się mnie wstydzisz,
Że do mojej studni
Po wodę nie chodzisz?

Gdzieżbym ja się bała,
Albo się wstydziła,
Toć bym ja za tobą
Do wody wskoczyła.

Do wody, do wody,
Co się bystro toczy,
Za tobą, Jasieńku,
Co masz czarne oczy.

Czarne oczy mamy,
Na się spoglądamy.
Cóż komu do tego,
Że my się kochamy.

Cóż komu do tego
l co komu szkodzi.
Kochać się będziemy,
Bo jesteśmy młodzi.

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 05:48

Władze ogrodu

Written by

Zarząd:

Prezes: Jan Miszkiel

Wiceprezes: Zdzisław Skulimowski

Sekretarz: Teresa Kupiec

Skarbnik: Marcin Chodań

Członkowie:

- Henryk Michalski

Jacek Sławiński

- Krzysztof Rogalski

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Barbara Piotrowska

Z-ca przewod.: Stanisław Strusiński

Sekretarz: Dorota Brejnak - Kuczyńska

 

Przewodniczący Kół Sektorowych

I -     Barbara Depczyńska

II -   Magdalena Skurnat

III -  Krzysztof Rogalski

IV -  Jan Myśliński

V -    Grażyna Kozłowska

VI -  Henryk Szok

VII -  Franciszek Dręczewski

VIII - Dorota Brejnak - Kuczyńska

IX -   Marcin Chodań

X -     Iwona Kajota

XI -   Zbigniew Jackiewicz

XII - Jadwiga Molenda

 

Obsługa ogrodu

Księgowa: Iwona Ołtuszewska

Wiceprezes: Zdzisław Skulimowski

Kierownik biura: Ewa Jurkiewicz

Elektryk: Mariusz Woźiński