piątek, 02 październik 2020 12:23

Chów kur i królików

W odpowiedzi na liczne pisemne i telefoniczne zapytania Zarząd ROD informuje, że zgodnie z § 58 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego każdy działkowicz z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych może prowadzić na działce chów kur i królików. Dopuszczalną ich liczbę określa zarząd. Zarząd ROD uchwałą nr 50 z 22.06.2016 r. określił jako dopuszczalną ilość: 10 kur i 4 króliki.

Zarząd ROD informuje, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie wszczął postępowanie administracyjne sygn. PINB 7355/Pur/13/7529/15 w sprawie obiektów budowlanych zlokalizowanych w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie naszego ROD.

piątek, 02 październik 2020 12:18

Kwalifikacja drzew do wycinki

W dniu 25.11.2015 r. komisja z Powiatowego Starostwa w Olsztynie dokonała kwalifikacji drzew zgłoszonych do wycinki przez indywidualnych działkowców oraz Zarząd ROD. W przypadku pozytywnej kwalifikacji każdy z działkowców otrzyma decyzję na adres miejsca zamieszkania. Proszę o ścisłe stosowanie się do określonego czasu ważności tej decyzji gdyż może ona stracić moc prawną. Ewentualne problemy proszę zgłaszać do biura Zarządu ROD.

piątek, 02 październik 2020 12:07

Odpady organiczne

Zarząd ROD zwraca uwagę działkowcom, że zabronione jest wyrzucanie odpadów organicznych (w tym owoców i warzyw) do pojemników na śmieci. Śmieci nieorganiczne należy umieszczać bezpośrednio w kontenerze a nie pozostawiać pod kontenerami.

piątek, 02 październik 2020 12:06

Instrukcja o korzystaniu z dróg ogrodowych

Zarząd ROD przypomina działkowcom, że  nadal aktualna jest instrukcja regulująca wjazd i poruszanie się pojazdami po drogach ROD. Pkt. 3 Instrukcji "Zezwala się na parkowanie pojazdów pod działkami jedynie w warunkach niepowodujących utrudnienia w poruszaniu się działkowców i innych pojazdów. Parkowanie w miejscach nieoznaczonych, pod działkami innych użytkowników, tylko za ich pozwoleniem".

piątek, 02 październik 2020 12:01

Wniosek o zgodę na wycinkę drzew

Zgodnie z Regulaminu ROD na wycięcie drzew i krzewów ozdobnych powyżej 10 lat wymagana jest zgoda. Pisma w tej sprawie należy adresować do Wójta Gminy w Purdzie. W zakładce "Dokumenty do pobrania" znajduje się wzór pisma o wydanie takiej zgody.