W dniu 7 lipca 2023r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Podczas prac nad ustawą PZD postulował wprowadzenie przepisów dedykowanych ogrodom. Sprowadzały się one do rozwiązań, które w dokumentach planistycznych traktowałyby zieleń działkową, jako odrębną kategorię. Niestety, postulaty środowiska działkowców nie zostały uwzględnione.

Nowelizacja ta ma wchodzić w życie stopniowo. Z punktu widzenia działkowców niebagatelne znaczenie mają przepisy, które zaczęły obowiązywać od 24.09.23r. Radykalnie zmodyfikowały tryb uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Istotna jest zwłaszcza zmiana, zgodnie z którą do 31 grudnia 2025r. każda gmina ma obowiązek uchwalenia tzw. planu ogólnego. Dokumentu ten zastąpi dzisiejsze studium zagospodarowania przestrzennego.

W ramach planu ogólnego obszar gminy ma zostać podzielony na strefy funkcjonalne, z którymi będzie musiał być zgodny mpzp. To kluczowa kwestia - choć szczegółowe przeznaczenie danego terenu zostanie sprecyzowane na poziomie mpzp, to przypisanie obszaru do danej strefy, znacząco ograniczy możliwość dysponowania nim w planie miejscowym.

W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko wyrzucania gałęzi i innych odpadów w różne miejsca Ogrodu. Informują o tym działkowcy pokazując lub przesyłając zdjęcia z dokładną lokalizacją działek z których zostały zabrane jak i miejsc ich porzucenia. Dane takie rejestruje również system naszego wewnętrznego monitoringu. Występują również przypadki wwożenia na teren ogrodu odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (panele podłogowe i tym podobne). Działkowców z ogrodu ustala biuro Zarządu ROD natomiast poprzez jednostki Policji ustalani są właściciele pojazdów wwożących na nasz teren śmieci.

Zarząd ROD informuje, że wyrzucanie śmieci poza kontenery traktowane jest jako zaśmiecanie terenu a w tym względzie mają zastosowanie przepisy ogólne, w tym gminne. Do kontenerów można wrzucać jedynie odpady komunalne pochodzące z pobytu na działce. Wszystkich działkowców, którzy naruszyli zasady gospodarki "śmieciowej" biuro Zarządu ROD wzywa do niezwłocznego zabrania odpadów pod rygorem przekazania informacji do Policji. Podobny proceder wdrażany jest wobec innych osób.

wtorek, 19 wrzesień 2023 10:24

Zamknięcie wody - 2023 rok

SZANOWNI   DZIAŁKOWCY
Zarząd ROD informuje, że  na okres zimowy tj. od 23.10.2023 r. zgodnie z Decyzją BI.ZUO.4.4700.441.1.2020.EJ PG Wody Polskie w zakresie okresu pobierania wody, zamknięty zostanie dopływ wody na terenie całego Ogrodu. Jeżeli temperatura spadnie poniżej - 5°C może to nastąpić wcześniej.

W związku z powyższym proszę o dokładne zabezpieczenie instalacji wodnej przed skutkami mrozu i kradzieży na terenie działki, w tym altanki - głównie poprzez odkręcenie kranów i zaworów oraz usunięcie wody z urządzeń i instalacji narażonych na zamarznięcie.

Zarząd ROD nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbań działkowców w tym zakresie.

 Ponadto informuje się, że od dnia 02.11.2023 r.:

  • do 31.03.2024 r. przestaje funkcjonować biuro w dotychczasowym systemie pracy (załatwianie istotnych spraw drogą e-mail lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Dyżur prezesa 1 i 3 sobota miesiąca, dyżur wiceprezesa 2 i 4.
  • Od 02.11.2023 r. zaprzestaje się wywozu śmieci, zabrane kontenery zostaną ponownie wystawione w kwietniu 2023 r.

Pod rygorem sankcji w okresie od 02.11.2023 do 01.04.2024 proszę o nie pozostawianie śmieci na terenie Ogrodu

poniedziałek, 07 sierpień 2023 11:41

Zatrzymano sprawcę włamań z kradzieżą

W związku z zatrzymaniem na terenie naszego Ogrodu sprawcy włamań i kradzieży, który po wybiciu okien wchodził do altan i kradł z nich różne przedmioty, Zarząd ROD zwraca się do pokrzywdzonych działkowców o zgłaszanie kradzieży z ich altan pod nr telefonu 112. Jednocześnie dziękuje wszystkim działkowcom, którzy przyczynili się do zorganizowania akcji, zatrzymania sprawcy i przekazania go Policji.

wtorek, 01 sierpień 2023 21:54

Dzień Działkowca

sobota, 15 lipiec 2023 11:29

Oszczędzajmy wodę

Potężna fala ocieplenia powoduje wzmożone zapotrzebowanie na wodę do podlewania upraw. Zdarzają się jednak ewidentne przypadki  zbyt przesadnego jej użycia. Stąd też Zarząd ROD apeluje do wszystkich działkowców - oszczędzajmy wodę - nie podlewajmy w godzinach dużego nasłonecznienie i ograniczajmy do niezbędnych potrzeb. W wielu miejscach obniża się poziom wód gruntowych i zagrożone są ujęcia studni głębinowych i wprowadza się racjonowanie wody poprzez włączanie pomp jedynie w określonych godzinach. Racjonalnie gospodarując wodą możemy tego problemu uniknąć.

czwartek, 06 lipiec 2023 13:15

Czasowa zmiana elektryka

W związku z pobytem w dniach od 17 do 31 lipca br. elektryka ROD na urlopie, zastępował go będzie elektryk Pan Artur tel. 691 158 006.

czwartek, 06 lipiec 2023 13:08

PSzok będzie odbierał bioodpady

W dniu 5 lipca 2023 r. podczas sesji Rady Miasta Olsztyn radni podjęli uchwałę w sprawie odbioru przez Punkt Selekcyjnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSzok) w Olsztynie bioodpadów przez mieszkańców Olsztyna. Uchwała ma wejść do praktycznej realizacji po dwóch tygodniach od jej uchwalenia czyli po połowie lipca br. Stan ten pozwoli działkowcom zamieszkałym w Olsztynie przekazywanie do PSzok bioodpadów.