Stosownie do wcześniejszych informacji Zarząd ROD na "Wójtowej Roli" w Klebarku Małym  przypomina działkowcom, że dniu 9 listopada 2022 r. została zawarta Umowa nr 00016/22/OR14/ROD w ramach projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych", Działania 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Stowarzyszeniem Ogrodowym: Polski Związek Działkowców prowadzącym Rodzinny Ogród Działkowy "Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym. Projekt na kwotę 150 000,00 PLN w całości finansowany jest z Funduszu Unii Europejskiej.

W pierwszej transzy ROD nasz otrzymał kwotę 56.600,00 zł. Zapotrzebowanie na drugą transzę w wysokości 93.440,00 zł zostanie złożone w lutym br. Rozliczenie kosztów grantu realizowane jest w ramach rachunku pomocniczego (subkonta).

Dedykowany ogrodom działkowym konkurs o uzyskanie grantu jak i jego realizacja odbywa się w ramach Regulaminu Konkursu, którego celem było wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa terenów zielonych w miastach i na obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj. przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej, poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego środowiska, zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Przedmiotowy zakres inwestycji możliwych do finansowania z grantów na częściach wspólnych ogrodów określono w dwóch zakresach tj. podstawowym A i dodatkowym B. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie była realizacja wybranej inwestycji z zakresu podstawowego.

Uwzględniając określone wymogiem Konkursu kryteria oraz możliwości i potrzeby ogrodu podjęto realizację takich zadań jak:

- zakup i montaż dwóch dużych kompostowników o betonowych ścianach,

- zakup rębaka (mobilnie przystosowany do ciągnięcia na haku holowniczym samochodu, napędzanego silnikiem spalinowym),

- sporządzenie planu zagospodarowania ROD na podłożu geodezyjnym (niezbędny do realizacji inwestycji o charakterze trwałym),

- zakup i montaż czterech hoteli dla owadów,

- zakup i montaż sześciu budek lęgowych,

- zakup i montaż karmnika dla ptaków,

- zakup i montaż dziesięciu tablic edukacyjnych.

Ostatnie cztery pozycje podniosły poziom grantu do uzyskania punktacji umożliwiającej wejście naszego ogrodu na krajową listę rankingową i praktyczne uzyskanie grantu.

Wniosek naszego ROD pozytywnie przeszedł kwalifikację formalną i merytoryczną, co warunkowało podpisanie Umowy.

Aktualnie został zakupiony już rębak, zamontowano budki lęgowe, oczekujemy na otrzymanie hoteli dla owadów, karmnika dla ptaków i tablic edukacyjnych. Zgodnie z harmonogramem do końca tygodnia złożone zostanie zamówienie na kompostowniki. Praktycznie do końca marca projekt powinien zostać zrealizowany.

Według ostatnich informacji istnieje realna szansa, że ogrodom działkowym będzie dedykowany kolejny konkurs działkowy. Jesteśmy ciekawi wysokości grantów a nade wszystko merytorycznego zakresu inwestycji, które będą przewidziane do realizacji.

Z chwilą otrzymania zakupów o których mowa wyżej wszystkie urządzenia i akcesoria zostaną zamieszczone w postaci zdjęć.

W dniu 14 grudnia 2022 r. odbyło się XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Jedną z podjętych decyzji jest przedłużenie o rok kadencji wszystkich władz pochodzących z wyboru w Rodzinnych Ogrodach Działkowych stowarzyszonych w Polskim Związku Działkowców. Z bliższymi informacjami dotyczącymi posiedzenie KR jak i uchwały wydłużającej kadencję można zapoznać się TUTAJ. Na wniosek działkowców jednego z ROD dokonano również interpretacji Regulaminu ROD w przedmiocie wjazdu i parkowania na terenie Ogrodu. Ze szczegółami tych unormowań można zapoznać się TUTAJ.

poniedziałek, 28 listopad 2022 07:30

Geodeci na terenie Ogrodu

W najbliższych dniach na terenie naszego Ogrodu pojawią się geodeci, którzy w ramach zadań do otrzymanego grantu prowadzić będą czynności pomiarowe w ramach opracowania Planu Zagospodarowania ROD na podkładzie geodezyjnym. Posiadać oni będą plakietki upoważniające do pobytu na terenie całego Ogrodu. W trakcie prowadzenia pomiarów będzie zachodzić potrzeba wejścia na teren działki. W trakcie ich prac w konkretnych sektorach będą obecni Sektorowi lub przedstawiciele koła sektorowego. Dotychczasowy plan wykonany został przed 40 - laty zatem metodyka i technika pomiarów znacznie odbiegała od dzisiejszej. W przypadku istotnych rozbieżności lub innych okoliczności może zachodzić konieczność spotkania z niektórymi działkowcami. Zarząd ROD przeprasza za ewentualne uciążliwości a realizującym czynności w ramach Planu życzy sprawnej i nieuciążliwej pracy. W przypadku istotnych wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie z prezesem lub wiceprezesem Zarządu ROD.

W dniu 09.11.2022 r. w siedzibie Oddziału Rejonowego Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa prezes ROD wraz z sekretarzem Okręgu podpisali umowę o powierzeniu grantu w wysokości 150.000 zł w konkursie pt. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Niebawem na założone subkonto dla tego zadania wpłynie pierwsza transza środków finansowych w wysokości 56.000 zł i rozpocznie się praktyczna realizacja projektu.

poniedziałek, 31 październik 2022 20:04

Decyzja zapadła - za prąd w 2023 r. zapłacimy mniej

Ostatecznie Sejm uwzględnił poprawki Senatu i w 2023 r. za prąd zapłacimy mniej. Ze szczegółami możesz zapoznać się TUTAJ.

piątek, 14 październik 2022 09:20

Zakaz spalania na działkach

Zgodnie z Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego na terenie całego ogrodu obowiązuje zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Nie wszyscy się do tego stosują czego dowodem jest ukaranie za powyższe czterech olsztyńskich działkowców. Więcej możesz dowiedzieć się TUTAJ.

sobota, 01 październik 2022 10:43

Groźne szkodniki - bezpłatna broszura PZD

Krajowa Rada PZD wydała broszurę pt. GROŹNE SZKODNIKI. Nasz ogród zgodnie z limitem otrzymał 100 szt. tego wydawnictwa. Broszury można pobrać bezpłatnie w biurze ROD. Wydawane one będą do limitu 90 szt. Później z treścią opracowania można będzie zapoznać się na zasadzie wypożyczenia jako pozycji bibliotecznej.

poniedziałek, 26 wrzesień 2022 20:11

Krajowe Dni Działkowca w Warszawie

W dniu 24.09.2022 r. w Centrum Szkolenia BOSS w Warszawie odbyła się uroczystość kończąca obchody 40 - lecia powstania PZD połączona z obchodami Krajowych Dni Działkowca. Działkowców z naszego Okręgu reprezentowała 5-cio osobowa grupa działkowców, w tym dwoje z naszego Ogrodu. Relację z tego zdarzenia możesz zobaczyć TUTAJ